Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Pokiaľ ste zákazníkom, alebo návštevníkom nášho webu http://towingservice.sk , zverujete nám Vaše osobné údaje a my ako prevádzkovateľ venujeme ochrane osobných údajov veľkú pozornosť a zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa so základnými zásadami v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov), aké osobné údaje spracovávame, či údaje spracovávame na základe súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, k akým účelom ich používame, komu ich môžeme odovzdávať a aké máme v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov práva.

Pri spracúvaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi s účinnosťou od 25.5.2018:

 • • Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
 • • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie GDPR")

Kto je prevádzkovateľom?

Sme firma TOWING SERVICE, s.r.o., IČO: 53 093 691, Komenského sady 60/12, Nová Dubnica 018 51, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 40142/R (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorá ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa budete chcieť v priebehu spracovania Vašich osobných údajov na nás obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. čísle: +421 911 060 515 alebo na e-maile: towingservicesro@gmail.com

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné, aby sme mohli:

 • • poskytovať naše služby a za týmto účelom spracúvať osobné údaje našich klientov, dodávateľov, obchodných partnerov, zamestnancov a ďalších osôb
 • • plniť naše zákonné a zmluvné povinnosti
 • • chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb


Aké osobné údaje spracovávame a na aké účely

Používanie web stránky

Firma TOWING SERVICE, s.r.o. spracúva na účely plnenia a poskytnutia služby prostredníctvom web stránky nasledovné osobné údaje zákazníka: Meno, Priezvisko, E-mail, Firma, ktoré nám poskytnete v kontaktnom formulári. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR.

Používanie web stránky / webovej lokality

Firma TOWING SERVICE, s.r.o. spracúva na účely používania webovej lokality http://towingservice.sk nasledovné osobné údaje: Google Analytics.

Google Analytics – patrí medzi analytický nástroj, ktorý ukladaním informácií do súborov cookie umožňuje generovať štatistické výstupy o návštevnosti webovej lokality. Táto funkcionalita nie je nevyhnutá pre prehliadanie a slúži nám na monitoring prevádzky webovej lokality a jej zlepšovanie. Používajú sa trvalé súbory cookie, nástroj zabezpečuje tretia strana.

Informácie ukladané v súboroch cookie sa nepoužijú na vašu osobnú identifikáciu. Súbory cookie sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tomto texte. V rámci implementovaných nástrojov tretích strán môžu byť použité súbory cookie, na ktoré nemáme vplyv a ich uloženie i spracovanie prebieha mimo akejkoľvek možnosti ovplyvnenia.Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte ako dotknutá osoba svoje práva:

 • Právo na informácie – máte právo na informácie podľa zásad GDPR, ktoré sú stručne zhrnuté na tejto stránke.
 • Právo na prístup k údajom – mate právo vedieť, či a aké vaše osobné údaje spracúvame. Pokiaľ to tak je, môžete požiadať o prístup k týmto údajom, my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracúvame a prečo.
 • Právo na opravu – mate právo, aby vaše osobne údaje, ktoré spracúvame boli správne, úplne a aktuálne. Pokiaľ spracúvame nesprávne osobne údaje o vás, môžete nás požiadať o ich nápravu.
 • Právo na vymazanie (zabudnutie) – mate právo, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame boli v niektorých prípadoch vymazané. Údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, pokiaľ sú splnené niektoré z nasledujúcich okolností:

Spracúvanie už nie je potrebné na účel, pre ktorý sme ich získali. Odvolaním súhlasu na spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu, ktorým ste nám už v minulosti udelili. Pokiaľ však spracúvame tie isté osobné údaje aj na inom právnom základe, ako je váš súhlas, máme právo ich naďalej spracúvať na tomto právnom základe. Namietaním spracúvania vašich osobných údajov, ktoré spracúvame na základe našich oprávnených záujmov. Pokiaľ naše oprávnené dôvody nebudú prevažovať nad vašimi dôvodmi ako dotknutej osoby, osobne údaje vymažeme.

 • Právo na obmedzenie spracúvania – môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracúvame vaše osobné údaje nepresne, domnievate sa, že spracúvanie vašich osobných údajov je protizákonné, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo pokiaľ ste ako dotknutá osoba vzniesli námietku voči spracúvaniu, môžete obmedziť rozsah osobných údajov a to až do overenia, či naše oprávnené dôvody ako prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi ako dotknutej osoby.
 • Právo na prenosnosť údajov – môžete využiť právo vziať alebo preniesť vaše osobné údaje k niekomu inému. Budeme postupovať ako pri využití práva na prístup k údajom. Informácie získate v elektronickej podobe, ktoré si môžete preniesť k inému prevádzkovateľovi.
 • Právo podať sťažnosť – ak sa domnievate, že ste priamo dotknutý na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi, máte právo ako dotknutá osoba podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.


Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere. V postavení ako sprostredkovateľa môžeme Vaše osobné údaje sprístupňovať iným osobám ako našim oprávneným zamestnancom len v prípade, ak nám to dovoľuje zmluva s vami ako dotknutou osobou, s vašim súhlasom alebo ak nám taká povinnosť vyplýva z právnych predpisov a to všetko vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov.

V závislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností patria medzi typických príjemcov Vašich osobných údajov:

 • • audítorské spoločnosti
 • • archivačné spoločnosti
 • • prepravné spoločnosti
 • • profesionálnych poradcov (napr. advokáti, účtovníci)
 • • poskytovateľov štandardného softvérového vybavenia (napr. Microsoft) alebo technickej podpory našej spoločnosti
 • • poskytovateľov analytických, cloudových alebo hostingových služieb (napr. Google)
 • • zamestnancov a pracovníkov


Zasielanie údajov mimo EÚ

Vaše osobné údaje firma TOWING SERVICE, s.r.o, neodovzdáva do krajín, ktoré nie sú súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru.